Thursday, December 24, 2015

3rd Chapter 36th Sloka

अर्जुन उवाच ।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥३.३६॥

arjuna uvāca |
atha kena prayukto'yaṃ pāpaṃ carati pūruṣaḥ |
anicchannapi vārṣṇeya balādiva niyojitaḥ||3.36||


अर्जुनः 1/1 उवाच III/1
अथ 0 केन 3/1 प्रयुक्तः 1/1 अयम् 1/1 पापम् 2/1 चरति III/1 पूरुषः 1/1
अनिच्छन् 1/1 अपि 0 वार्ष्णेय 8/1 बलात् 5/1 इव 0 नियोजितः 1/1॥३.३६॥


·         अर्जुनः [arjunaḥ] = Arjuna = अर्जुन (m.) + कर्तरि to उवाच 1/1          
·         उवाच [uvāca] = said = वच् (2P) to say + लिट्/कर्तरि/III/1
·         अथ [atha] = now = अव्ययम्
·         केन [kena] = by what = किम् (pron. n.) + कर्तरि to प्रयुक्तः 3/1
·         प्रयुक्तः [prayuktaḥ] = impelled = प्रयुक्त (m.) + adj. to पूरुषः 1/1
·         अयम् [ayam] = this = इदम् (pron. m.) + adj. to पूरुषः 1/1
·         पापम् [pāpam] = sin = पाप (n.) + कर्मणि to चरति 2/1
·         चरति [carati] = commits = चर् (1P) to go about + लट्/कर्तरि/III/1
·         पूरुषः [pūruṣaḥ] = person = पूरुष (m.) + कर्तरि to चरति 1/1
·         अनिच्छन् [anicchan] = not desiring = अनिच्छत् (m.) + adj. to पूरुषः 1/1
·         अपि [api] = even = अव्ययम्
·         वार्ष्णेय [vārṣṇeya] = Oh! Vārṣṇeya = वार्ष्णेय (m.) + सम्बोधने 1/1
·         बलात् [balāt] = by force = बल (m.) + हेतौ 5/1
·         इव [iva] = as though = अव्ययम्
·         नियोजितः [niyojitaḥ] = pushed = नियोजित (m.) + adj. to पूरुषः 1/1


Arjuna said:
Impelled by what does a person commit sin, as though pushed by some force even ethough not desiring to, Oh! Vārṣṇeya?

Sentence 1:
अर्जुनः 1/1 उवाच III/1
Arjuna (अर्जुनः 1/1) said (उवाच III/1).


Sentence 2:
अथ 0 केन 3/1 प्रयुक्तः 1/1 अयम् 1/1 पूरुषः 1/1 पापम् 2/1 चरति III/1
वार्ष्णेय 8/1 अनिच्छन् 1/1 अपि 0 बलात् 5/1 नियोजितः 1/1 इव 0 ॥३.३६॥
Impelled (प्रयुक्तः 1/1) by what (अथ 0 केन 3/1) does a person (अयम् 1/1 पूरुषः 1/1) commit (चरति III/1) sin (पापम् 2/1), as though (इव 0) pushed (नियोजितः 1/1) by some force (बलात् 5/1) even ethough (अपि 0) not desiring to (अनिच्छन् 1/1), Oh! Vārṣṇeya (वार्ष्णेय 8/1)?


यद्यपि 0 अनर्थमूलम् 1/1 ध्यातो विषयान्पुंसः (गीता 2.62) “ इति 0 रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौइति 0 0 उक्तम् 1/1, विक्षिप्तम् 1/1 अनवधारितम् 1/1 0 तद् 1/1 उक्तम् 1/1
तत् 2/1 संक्षिप्तम् 2/1 निश्चितम् 2/1 0 “इदम् 1/1 एव 0” इति 0 ज्ञातुम् 0 इच्छन् 1/1 अर्जुनः 1/1 उवाच III/1  “ज्ञाते 7/1 हि 0 तस्मिन् 7/1 तदुच्छेदाय 4/1 यत्नम् 2/1 कुर्याम् I/1 इति 0 अर्जुनः 1/1 उवाच III/1  --
अथ 0 केन 3/1 हेतुभूतेन 3/1 प्रयुक्तः 1/1 सन् 1/1 राज्ञा 3/1 इव 0 भृत्यः 1/1 अयम् 1/1 पापम् 2/1 कर्म 2/1 चरति III/1 आचरति III/1 पूरुषः 1/1 पुरुषः 1/1 स्वयम् 0 अनिच्छन् 1/1 अपि 0 हे 0 वार्ष्णेय 8/1 वृष्णि-कुल-प्रसूत 8/1, बलात् 5/1 इव 0 नियोजितः 1/1 राज्ञा 3/1 इव 0 इति 0 उक्तः 1/1 दृष्टान्तः 1/1

No comments:

Post a Comment

Please use this form to report typos, make suggestions, ask questions on grammatical points.
For English translation, interpretation, etc. Please refer to Bhagavad Gita Home Study Course.
Please note that this website is meant for grammar.
Thank you.


Free download of PDF files are available at Arsha Avinashi Foundation.