Saturday, March 28, 2015

2nd Chapter 22nd Sloka

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२.२२॥

vāsāṃsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro'parāṇi |
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇānyanyāni saṃyāti navāni dehī ||2.22||

वासांसि 2/3 जीर्णानि 2/3 यथा 0 विहाय 0 नवानि 2/3 गृह्णाति III/1 नरः 1/1 अपराणि 2/3
तथा 0 शरीराणि 2/3 विहाय 0 जीर्णानि 2/3 अन्यानि 2/3 संयाति III/1 नवानि 2/3 देही 1/1 ॥२.२२॥

·         वासांसि [vāsāṃsi] = clothes = वासस् (n.) + कर्मणि to विहाय 2/3
·         जीर्णानि [jīrṇāni] = old = जीर्ण (n.) + adj. to वासांसि 2/3
·         यथा [yathā] = just as = अव्ययम्
·         विहाय [vihāya] = having giving up = अव्ययम्
o   वि + ओँहाक् त्यागे + ल्यप्
·         नवानि [navāni] = old = नवा (n.) + adj. to वासांसि 2/3
·         गृह्णाति [gṛhṇāti] = ग्रह् (9U) to take + लट्/ कर्तरि /III/1
·         नरः [naraḥ] = a person = नर (m.) + 1/1
·         अपराणि [aparāṇi] = other = अपर (pron. n.) + adj. to [वासांसि] 2/3
·         तथा [tathā] = so too = अव्ययम्
·         शरीराणि [śarīrāṇi] = bodies = शरीर (n.) + कर्मणि to विहाय 2/3
·         विहाय [vihāya] = having giving up = अव्ययम्
·         जीर्णानि [jīrṇāni] = old = जीर्ण (n.) + adj. to शरीराणि 2/3
·         अन्यानि [anyāni] = other = अन्य (pron. n.) + adj. to [शरीराणि] 2/3
·         संयाति [saṃyāti] = सम् + या (2P) to gain + लट्/ कर्तरि /III/1
·         नवानि [navāni] = old = नवा (n.) + adj. to वासांसि 2/3
·         देही  [dehī] = one who has body = देहिन् (m.) + 1/1
o   देहः अस्य अस्ति इति देही


यथा clause:
यथा 0 नरः 1/1 जीर्णानि 2/3 वासांसि 2/3 विहाय 0 अपराणि 2/3 नवानि 2/3 [वासांसि 2/3] गृह्णाति III/1
Just as (यथा 0) a person (नरः 1/1) takes (गृह्णाति III/1) new (नवानि 2/3) other (अपराणि 2/3) clothes (वासांसि 2/3) having given up (विहाय 0) old (जीर्णानि 2/3) clothes (वासांसि 2/3),

तथा clause:
तथा 0 देही 1/1 जीर्णानि 2/3 शरीराणि 2/3 विहाय 0 अन्यानि 2/3 नवानि 2/3 [शरीराणि 2/3] संयाति III/1 ॥२.२२॥
So too, (तथा 0) an indweller of the body (देही 1/1) gains (संयाति III/1) new (नवानि 2/3) other (अन्यानि 2/3) bodies (शरीराणि 2/3) having given up (विहाय 0) old (जीर्णानि 2/3) bodies (शरीराणि 2/3).

प्रकृतम् 2/1 तु 0 वक्ष्यामः I/3 । तत्र 0 आत्मनः 6/1 अविनाशित्वम् 1/1 प्रतिज्ञातम् 1/1 तत् 1/1 किम् 1/1 इव 0 इति 0, उच्यते III/1
वासांसि 2/3 वस्त्राणि 2/3 जीर्णानि 2/3 दुर्बलताम् 2/3 गतानि 2/3 यथा 0 लोके 7/1 विहाय 0 परित्यज्य 0 नवानि 2/3 अभिनवानि 2/3 गृह्णाति III/1 उपादत्ते III/1 नरः 1/1 पुरुषः 1/1 अपराणि 2/3 अन्यानि 2/3, तथा 0 तद्वत् 0 एव 0 शरीराणि 2/3 विहाय 0 जीर्णानि 2/3 अन्यानि 2/3 संयाति III/1 संगच्छति III/1 नवानि 2/3 देही 1/1 आत्मा 1/1 पुरुषवत् 0 अविक्रियः 1/1 एव 0 इति 0 अर्थः 1/1

Saturday, March 21, 2015

2nd Chapter 21st Sloka

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥२.२१॥

vedāvināśinaṃ nityaṃ ya enamajamavyayam |
kathaṃ sa puruṣaḥ pārtha kaṃ ghātayati hanti kam ||2.21||

वेद III/1 अविनाशिनम् 2/1 नित्यम् 2/1 यः 1/1 एनम् 2/1 अजम् 2/1 अव्ययम् 2/1
कथम् 0 सः 1/1 पुरुषः 1/1 पार्थ S/1 कम् 2/1 घातयति III/1 हन्ति III/1 कम् 2/1 ॥२.२१॥

·         वेद [veda] =  विद् (2P) to know + लट्/कर्तरि/III/1
·         अविनाशिनम् [avināśinam] = indestructible = अविनाशिन् (m.) + 2/1
o   विनाशः अस्य अस्ति इति विनाशी
= विनाश + इनि
= विनाशिन्
o   न विनाशी इति अविनाशी
·         नित्यम् [nityam] = timeless = नित्य (m.) + 2/1
·         यः [yaḥ] = one who = यद् (pron. m.) + 1/1
·         एनम् [enam] = this [आत्मन्] = इदम् (m.) + 2/1
o   अन्वादेशः
·         अजम् [nityam] = unborn = अज (m.) + 2/1
·         अव्ययम् [nityam] = not subject to decline = अव्यय (m.) + 2/1
·         कथम् [katham] = how = अव्ययम्
·         सः  [saḥ] = he = तद् (pron. m.) + 1/1
·         पुरुषः  [puruṣaḥ] = person = पुरुष (m.) + 1/1
·         पार्थ [pārtha] = O! son of Pṛthā! = पार्थ (m.) + सम्बोधने 1/1
·         कम् [kam] = who = किम् (pron. m.) + 2/1
·         घातयति [ghātayati] = घाति to cause to kill + लट्/ कर्तरि /III/1
o   हन् (2P) to kill + णिच् (causative)
= हान् +          ७.२.११६ अत उपधायाः। ~वृद्धिः
= घान् +          ७.३.५४ होहन्तेर्ञ्णिन्नेषु । ~ कु
= घात्+           ७.३.३२ हनस्तोऽचिण्-णलोः।
= घाति              ..३२ सनाद्यन्ता धातवः ।
·         हन्ति [hanti] =  हन् (2P) to kill + लट्/कर्तरि/III/1
·         कम् [kam] = who = किम् (pron. m.) + 2/1


Subordinate sentence:
यः 1/1 एनम् 2/1 अविनाशिनम् 2/1 नित्यम् 2/1 अजम् 2/1 अव्ययम् 2/1 वेद III/1
One who (यः 1/1) knows (वेद III/1) this [ātman] (एनम् 2/1) to be indestructible (अविनाशिनम् 2/1), timeless (नित्यम् 2/1), unborn (अजम् 2/1), and not subject to decline (अव्ययम् 2/1),

Main sentence 1:
पार्थ S/1 कथम् 0 सः 1/1 पुरुषः 1/1 कम् 2/1 घातयति III/1
O! son of Pṛthā! (पार्थ S/1) How does (कथम् 0) this (सः 1/1) person (पुरुषः 1/1) cause anybody (कम् 2/1) kill (घातयति III/1)?

Main sentence 2:
 [सः 1/1 पुरुषः 1/1] कम् 2/1 हन्ति III/1 ॥२.२१॥
How does (कथम् 0) this (सः 1/1) person (पुरुषः 1/1) kill (हन्ति III/1) anybody (कम् 2/1)?

Oh! Son of Pṛthā the one who knows this (self) to be indestructible, timeless, unborn, and not subject to decline, how and whom does that person kill? Whom does he cause to kill?


एनं वेत्ति हन्तारम्इति 0 अनेन 3/1 मन्त्रेण 3/1 हनन-क्रियायाः 6/1 कर्ता 1/1 कर्म 1/1 0 0 भवति III/1 इति 0 प्रतिज्ञाय 0, “ जायतेइति 0 अनेन 3/1 अविक्रियत्वम् 2/1 हेतुम् 2/1 उक्त्वा 0 प्रतिज्ञात-अर्थम् 2/1 उपसंहरति III/1
वेद III/1 विजानाति III/1 अविनाशिनम् 2/1 अन्त्य-भावविकार-रहितम् 2/1 नित्यम् 2/1 विपरिणाम-रहितम् 2/1 यः 1/1 वेद III/1 इति 0 संबन्धः 1/1 एनम् 2/1 पूर्वेण 3/1 मन्त्रेण 3/1 उक्त-लक्षणम् 2/1 अजम् 2/1 जन्म-रहितम् 2/1 अव्ययम् 2/1 अपक्षय-रहितम् 2/1 कथम् 0 केन 3/1 प्रकारेण 3/1 सः 1/1 विद्वान् 1/1 पुरुषः 1/1 अधिकृतः 1/1 हन्ति III/1 हनन-क्रियाम् 2/1 करोति III/1, कथम् 0 वा 0 घातयति III/1 हन्तारम् 2/1 प्रयोजयति III/1 0 कथञ्चित् 0 कञ्चित् 0 हन्ति III/1, 0 कथञ्चित् 0 कञ्चित् 0 घातयति III/1 इति 0 उभयत्र 0 आक्षेपः 1/1 एव 0 अर्थः 1/1, प्रश्न-अर्थ-असंभवात् 5/1 हेतु-अर्थस्य 6/1 0 अविक्रियत्वस्य 6/1 तुल्यत्वात् 5/1 विदुषः 6/1 सर्व-कर्म-प्रतिषेधः 1/1 एव 0 प्रकरणार्थः 1/1 अभिप्रेतः 1/1 भगवता 3/1 । हन्तेः 6/1 तु 0 आक्षेपः 1/1 उदाहरण-अर्थत्वेन 3/1 कथितः 1/1

विदुषः 6/1 कम् 2/1 कर्म-असंभव-हेतु-विशेषम् 2/1 पश्यन् 1/1 कर्माणि 2/3 आक्षिपति III/1 भगवान् 1/1 कथं पुरुषःइति 0
[पू.] 知識を得た人にとってカルマが不可能であることにおいて、どのような特別な理由を見て、バガヴァーンは「どのようにしてその人は、、」とカルマを否定しているのでしょうか。
ननु 0 उक्तः 1/1 एव 0 आत्मनः 6/1 अविक्रियत्वम् 1/1 सर्व-कर्म-असंभव-कारण-विशेषः 1/1
[सि.] アートマンは変化しないことが、全てのカルマが不可能であることの特別な理由だと、既に言われました。
सत्यम् 1/1 उक्तः 1/1 0 तु 0 सः 1/1 कारण-विशेषः 1/1, अन्यत्वात् 5/1 विदुषः 6/1 अविक्रियात् 5/1 आत्मनः 5/1
[पू.] その通りですが、それは理由になっていません。知識を得た人は、変化しないアートマンとは別の存在だからです。
0 हि 0 अविक्रियम् 2/1 स्थाणुम् 2/1 विदितवतः 6/1 कर्म 1/1 0 संभवति III/1 इति 0 चेत् 0
なぜなら、変化しない柱を知った人にとって、カルマが不可能であるとは言いません。(柱や身体はカルマをしないけど、意識的存在である自分がカルマをしている。) もしそのような異論があるとしたら、
0; विदुषः 6/1 आत्मत्वात् 5/1
[सि.] それは違います。(変化しないアートマンは)知識を得た人の本質であることから。
0 देह-आदि-संघातस्य 6/1 विद्वत्ता 1/1
身体などの組み合わせによって成り立っているもの(それ自体が意識的な存在でないもの)に、知識を得た人のステータスはありません。
अतः 0 पारिशेष्यात् 5/1 असंहतः 1/1 आत्मा 1/1 विद्वान् 1/1 अविक्रियः 1/1 इति 0 तस्य 6/1 विदुषः 6/1 कर्म-असंभवात् 5/1 आक्षेपः 1/1 युक्तः 1/1कथं पुरुषःइति 0
ゆえに、消去法にて、(意識の無い)複合物ではない本質が(自分であると)知っている人が、変化しない存在だということから、その知識を得た人にとってカルマは不可能であることから、「どのようにしてその人は」と(反語表現により)否定されているのは適切です。
यथा 0 बुद्धि-आदि-आहृतस्य 6/1 शब्द-आदि-अर्थस्य 6/1 अविक्रियः 1/1 एव 0 सन् 1/1 बुद्धि-वृत्ति-अविवेक-विज्ञानेन 3/1 अविद्यया 3/1 उपलब्धा 1/1 आत्मा 1/1 कल्प्यते III/1, एवम् 0 एव 0 आत्म-अनात्म-विवेक-ज्ञानेन 3/1 बुद्धिवृत्त्या 3/1 विद्यया 3/1 असत्यरूपया 3/1 एव 0 परमार्थतः 0 अविक्रियः 1/1 एव 0 आत्मा 1/1 विद्वान् 1/1 उच्यते III/1
ブッディなどによって感知された音などの対象物を、(自分は)変化しない存在のみである(にも関わらず)ブッディで起きていることの(自分ではないという)分別の無さという無知によって、(対象物を)知る者として自分が認識されているのと同様に、自分と自分でないものの分別の理解である、ブッディのブリッティであるサッティヤではない形の知識によって、本質的に、変化を持たないアートマンが「知る人」と呼ばれます。
विदुषः 6/1 कर्म-असंभव-वचनात् 5/1 यानि 1/3 कर्माणि 1/3 शास्त्रेण 3/1 विधीयन्ते III/3 तानि 1/3 अविदुषः 6/1 विहितानि 1/3 इति 0 भगवतः 6/1 निश्चयः 1/3 अवगम्यते III/1
それを知る人にとってカルマは不可能であるという言葉から、文献で教えられているカルマは何であれ、知らない人の為に教えられたのだというのが、バガヴァーンの明確な教えであると理解できます。

ननु 0 विद्या 1/1 अपि 0 अविदुषः 6/1 एव 0 विधीयते III/1, विदितविद्यस्य 6/1 पिष्ट-पेषणवत् 0 विद्या-विधान-आनर्थक्यात् 5/1
[पू.] しかし、知識も、知らない人の為に教えられています。知識を既に知っている人にとって、既に挽かれたものをさらに挽くように、知識を教えるのは無意味であることから。
तत्र 0 अविदुषः 6/1 कर्माणि 1/3 विधीयन्ते III/3 0 विदुषः 6/1 इति 0 विशेषः 1/1 0 उपपद्यते III/1 इति 0 चेत् 0
そうである(知識は知っている人にも知らない人にも両方に教えられている)とき、知らない人の為にカルマが教えられていて、知っている人の為には教えられていないという違いは適切ではありません。としたら。
0; अनुष्ठेयस्य 6/1 भाव-अभाव-विशेष-उपपत्तेः 5/1
[सि.] それは違います。日課として実践されるべきカルマが存在するという見方と存在しないという違った見方が可能であることから。
अग्निहोत्र-आदि-विधि-अर्थ-ज्ञान-उत्तर-कालम् 1/1 अग्नि-होत्रादि-कर्म 1/1 अनेक-साधन-उपसंहार-पूर्वकम् 1/1 अनुष्ठेयम् 1/1 कर्ता अहम्, मम कर्तव्यम्इति-एवम्-प्रकार-विज्ञानवतः 6/1 अविदुषः 6/1 यथा 0 अनुष्ठेयम् 1/1 भवति III/1, 0 तु 0 तथा 0 जायतेइति-आदि-आत्म-स्वरूप-विधि-अर्थ-ज्ञान-उत्तर-काल-भावि 1/1 किञ्चित् 0 अनुष्ठेयम् 1/1 भवति III/1
アグニホーットラなどの規定の意味を知った後に、幾つもの要素を集めることを前提とするアグニホーットラなどの実践されるべきカルマは、「私が主体であり、これは私のするべきことだ」という形の認識を持っている(本質を)知らない人にとって実践されるべきですが、それとは違って、「(アートマンは)生まれていない」といったアートマンの本質の教えの意味を知った後にある、実践されるべきカルマは全くあり得ません。
किम् 0 तु 0 0 अहम् 1/1 कर्ता 1/1, 0 अहम् 1/1 भोक्ता 1/1इति-आदि-आत्म-एकत्व-अकर्तृत्व-आदि-विषय-ज्ञानात् 5/1 0 अन्यत् 1/1 उत्पद्यते III/1 इति 0 एषः 1/1 विशेषः 1/1 उपपद्यते III/1
しかし、「私は行動の主体でも、経験者でもない」といった本質はひとつであり行動の主体ではないという知識の他に何も(カルマは)生まれません。というのが、この違いなのです。


यः 1/1 पुनः 0कर्ता 1/1 अहम् 1/1इति 0 वेत्ति III/1 आत्मानम् 2/1, तस्य 6/1 मम 6/1 इदम् 1/1 कर्तव्यम् 1/1 इति 0 अवश्यंभाविनी 1/1 बुद्धिः 1/1 स्यात् III/1; तदपेक्षया 3/1 सः 1/1 अधिक्रियते III/1 इति 0 तम् 2/1 प्रति 0 कर्माणि 1/3 संभवन्ति III/3
重ねて、自分を行動の主体だとみなしている人にとって、「これは私によってされるべきだ」という考えは必然のものです。それによって、その人は(カルマの)資格を得ることから、その人に対してカルマがあるのです。
सः 1/1 0 अविद्वान् 1/1उभौ 1/2 तौ 1/2 0 विजानीतः III/2इति 0 वचनात् 5/1
そして、その人は、「その両者とも知りません」という言葉から、知らない人です。
विशेषितस्य 6/1 0 विदुषः 6/1 कर्म-आक्षेप-वचनात् 5/1 0 कथं पुरुषःइति 0
(アートマンは生まれていないなどの)説明がされた知る人にとって、「どのようにしてその人は」から始まるカルマが否定されている言葉からも(カルマは知らない人の為にあります)。
तस्मात् 5/1 विशेषितस्य 6/1 अविक्रिय-आत्म-दर्शिनः 6/1 विदुषः 6/1 मुमुक्षोः 6/1 0 सर्व-कर्म-संन्यासे 7/1 एव 0 अधिकारः 1/1
それゆえに、説明された、変化の無いアートマンを知る人と、それを知ろうとしている人に対してのみ、全てのカルマからのサンニャーサの資格があるのです。

अतः 0 एव 0 भगवान् 1/1 नारायणः 1/1 सांख्यान् 2/3 विदुषः 2/3 अविदुषः 2/3 0 कर्मिणः 2/3 प्रविभज्य 0 द्वे 2/2 निष्ठे 2/2 ग्राहयति III/1“ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्” इति 0
このことからバガヴァーン・ナーラーヤナは、サーンキャと呼ばれる知る人と、カルマに徹している知らない人を分けて、ふたつのライフスタイルを教えているのです。「知識のヨーガという知識のみに専念した人々の(生き方)と、カルマのヨーガという形でカルマによって成長しながら知識を得ようとする人々の生き方」と言って。
तथा 0 0 पुत्राय 4/1 आह III/1 भगवान् 1/1 व्यासः 1/1 – “द्वौ इमौ अथ पन्थानौइत्यादि 2/1
同様のことを、バガヴァーン・ヴャーサは息子に教えています。「この二つの道があります」と言ったように。
तथा 0 0 क्रिया-पथः 2/3 0 एव 0 पुरस्तात् 0 पश्चात् 0 सन्न्यासः 1/1 0” इति 0
同様に、「カルマの道があり、その後にサンニャーサ」といったように。
तम् 2/1 एव 0 विभागम् 2/1 पुनः 0 पुनः 0 दर्शयिष्यति III/1 भगवान् 1/1
その違いを何度もバガヴァーンは見せています。
अतत्त्ववित् 1/1अहंकार-विमूढ-आत्मा 1/1 कर्ता 1/1 अहम् 1/1 इति 0 मन्यते III/1”, तत्त्ववित् 1/1 तु 0 0 अहम् 1/1 करोमि I/1 इति 0
一方、真実を知らない人は、「自己認識に関して混乱している人は、自分が行動の主体だと見做しています」「一方、真実を知る人は、自分は何もしていない」というように。
तथा 0 0 सर्व-कर्माणि 2/3 मनसा 3/1 संन्यस्य 0 आस्ते III/1इत्यादि 1/1
同様に、「全てのカルマをマインドによって放棄し、佇んでいます」と言ったように。


तत्र 0 केचित् 0 पण्डितंमन्याः 1/3 वदन्ति III/3 – “जन्म-आदि-षड्-भाव-विक्रिया-रहितः 1/1 अविक्रियः 1/1 अकर्ता 1/1 एकः 1/1 अहम् 1/1 आत्मा 1/1इति 0 0 कस्यचित् 0 ज्ञानम् 1/1 उत्पद्यते III/1, यस्मिन् 7/1 सति 7/1 सर्व-कर्म-संन्यासः 1/1 उपदिश्यते III/1 इति 0
その点(知識を得た人にカルマが無いという点)において、自分が学識があると思っている人々が言います。その知識において、全てのカルマの放棄が教えられているという、「生まれなどの六つの変化を持たない、変化の無い、行動の主体ではない、ひとつの存在が私の本質である」といった知識は誰にも起きません。
तत् 1/1 0 0; “ जायतेइत्यादि-शास्त्र-उपदेश-आनर्थक्य-प्रसङ्गात् 5/1
それは違います。「生まれも無く」といった文献の教えが無意味になってしまうことから。
यथा 0 0 शास्त्र-उपदेश-सामर्थ्यात् 5/1 धर्म-अधर्म-अस्तित्व-विज्ञानम् 1/1 कर्तुः 6/1 0 देह-अन्तर-संबन्ध-विज्ञानम् 1/1 उत्पद्यते III/1, तथा 0 शास्त्रात् 5/1 तस्य 6/1 एव 0 आत्मनः 6/1 अविक्रियत्व-अकर्तृत्व-एकत्व-आदि-विज्ञानम् 1/1 कस्मात् 5/1 0 उत्पद्यते III/1 इति 0 प्रष्टव्याः 1/3 ते 1/3
文献の教えの効力により、ダルマやアダルマの存在についての知識と、行動の主体が(死後に)別の身体を手に入れるという知識が起こるのと同様に、文献によって、その人の本質が、変化の無い、行動の主体でもなく、ひとつであることなどの知識が、なぜ起きないのか?と彼らは問われるべきです。
करण-अगोचरत्वात् 5/1 इति 0 चेत् 0
(アートマンはマインドなどの)器官の範囲でないことから、(文献をもっても知ることは出来ない)と言われたら。
0; “मनसा 3/1 एव 0 अनुद्रष्टव्यम् 1/1 (बृ. 4.4.19)इति 0 श्रुतेः 5/1
それはありません。「マインドによってのみ知られるべきです」というシュルティがあることから。
शास्त्र-आचार्य-उपदेश-शम-दम-आदि-संस्कृतम् 1/1 मनः 1/1 आत्म-दर्शने 7/1 करणम् 1/1
文献と先生の教えと、シャマやダマといった資質を備えているマインドが、自分の本質を知ることにおける道具です。
तथा 0 0 द्-अधिगमाय 4/1 अनुमाने 7/1 आगमे 7/1 0 सति 7/1 ज्ञानम् 1/1 0त्पद्यते III/1 इति 0 साहसमात्रम् 1/1 एतत् 1/1
そのように、本質を知るために推論や文献があるときに、知識は起きないと言うのは、頑固に他なりません。


ज्ञानम् 1/1 0 उत्पद्यमानम् 1/1 तद्-विपरीतम् 2/1 अज्ञानम् 2/1 अवश्यम् 0 बाधते III/1 इति 0 अभ्युपगन्तव्यम् 1/1
生まれた知識は、その反対である無知を必ず否定することになると、受け入れるべきです。
तत् 1/1 0 अज्ञानम् 1/1 दर्शितम् 1/1 हन्ता 1/1 अहम् 1/1, हतः 1/1 अस्मि I/1 इति 0 उभौ 1/2 तौ 1/2 0 विजानीतः III/2इति 0
そして、その無知は、「私が殺した、私が殺された」として、「どちらとも知っていません」と見せられました。
अत्र 0 0 आत्मनः 6/1 हनन-क्रियायाः 6/1 कर्तृत्वम् 1/1 कर्मत्वम् 1/1 हेतुकर्तृत्वम् 1/1 0 अज्ञान-कृतम् 1/1 दर्शितम् 1/1
ここにおいて、アートマンが殺すという行動の主体であるということ、対象であるということ、そして使役の主体であるということが、無知によって作られたものだと見せられています。
तत् 1/1 0 सर्व-क्रियासु 7/3 अपि 0 समानम् 1/1 कर्तृत्व-आदेः 6/1 अविद्या-कृतत्वम् 1/1, अविक्रियत्वात् 5/1 आत्मनः 6/1
それは、全ての行動においても、行動の主体などが無知によって作られたものということは同じです。アートマンに変化は無いことから。
विक्रियावान् 1/1 हि 0 कर्ता 1/1 आत्मनः 6/1 कर्मभूतम् 2/1 अन्यम् 2/1 प्रयोजयति III/1 कुरु II/1इति 0
変化を持つ者である行動の主体は、自分の行動の対象である他の人に「しろ」と使役します。
तत् 1/1 एतत् 2/1 अविशेषेण 3/1 विदुषः 6/1 सर्वक्रियासु 7/3 कर्तृत्वम् 2/1 हेतुकर्तृत्वम् 2/1 0 प्रतिषेधति III/1 भगवान् 1/1 वासुदेवः 1/1 विदुषः 6/1 कर्म-अधिकार-अभाव-प्रदर्शन-अर्थम् 0 वेदाविनाशिनं... कथं पुरुषः इत्यादिना 3/1
その、知識を持つ人にとっての全ての行動において違いなくある、行動の主体であることと、使役の主体であることを、知識を持つ人にとってカルマの資格は無いことを見せる為に、バガヴァーン・ヴァースデーヴァは否定します。「このアートマンを知る人は、、その人はどのようにして、、」と言って。


क्व 0 पुनः 0 विदुषः 6/1 अधिकारः 1/1 इति 0 तत् 1/1 उक्तम् 1/1 पूर्वम् 0 एव 0 ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् (गी. 3.3)इति 0
では、何において、知識を持つ人は資格があるのでしょうか?ということは、先に「知識のヨーガという知識のみに専念した人々の(生き方)」として言われました。
तथा 0 0 सर्व-कर्म-संन्यासम् 2/1 वक्ष्यति III/1सर्वकर्माणि मनसा (गी. 5.13)इत्यादिना ॥
同様に、全てのカルマの放棄について、「全てのカルマをマインドによって(放棄し)、、」と言ったように、これから話します。

ननु 0 “मनसा 3/1” इति 0 वचनात् 5/1 0 वाचिकानाम् 6/3 कायिकानाम् 6/3 0 संन्यासः 1/1 इति 0 चेत् 0
[पू.] それでは、「マインドによって」と言われていることから、言葉を使ったカルマと身体を使ったカルマの放棄はされないのですね。と言われたら、
0; “सर्वकर्माणि 2/3 इति 0 विशेषितत्वात् 5/1
[सि.] それは違います。「全てのカルマを」と修飾されていることから。
मानसानाम् 6/3 एव 0 सर्वकर्मणाम् 6/3 इति 0 चेत् 0
[पू.] マインドを使った全てのカルマを放棄して、と言う意味では無いのでしょうか。
0; मनोव्यापार-पूर्वकत्वात् 5/1 वाक्-काय-व्यापाराणाम् 6/3 मनोव्यापार-अभावे 7/1 तद्-अनुपपत्तेः 5/1
[सि.] それは違います。言葉や身体を使ったカルマは、マインドの行為を前提としていることから。マインドの動きが無い時には、それら(言葉と身体を使ったカルマ)は不可能であることから。
शास्त्रीयाणाम् 6/3 वाक्-काय-कर्मणाम् 6/3 कारणानि 2/3 मानसानि 2/3 कर्माणि 2/3 वर्जयित्वा 0 अन्यानि 2/3 सर्वकर्माणि 2/3 मनसा 3/1 संन्यसेत् III/1 इति 0 चेत् 0
[पू.] 文献で教えられている言葉と身体を使ったカルマの原因となるマインドのカルマを除いた、全てのカルマをマインドによって放棄して、という意味だとしたら。
0; “नैव कुर्वन्न कारयन् (गी. 5.13)इति 0 विशेषणात् 5/1
[सि.] それは違います。「することも、させることもありません」と説明されていることから。
सर्वकर्मसंन्यासः 1/1 अयम् 1/1 भगवता 3/1 उक्तः 1/1 मरिष्यतः 6/1 0 जीवतः 6/1 इति 0 चेत् 0
[पू.] この、バガヴァーンによって教えられている、全てのカルマの放棄とは、死にかけている人のものであり、生きている人のものではない、としたら。
0; “नवद्वारे पुरे देही आस्तेइति 0 विशेषण-अनुपपत्तेः 5/1
[सि.] それは違います。「九つの門のある都の中で、身体を持つ者が居ます」という説明が不可能になることから。
0 हि 0 सर्वकर्मसंन्यासेन 3/1 मृतस्य 6/1 तद्-देहे 7/1 आसनम् 1/1 संभवति III/1
全てのカルマを放棄して、死んだ人が、そのような身体のなかで座って居るのは不可能です。
अकुर्वतः 6/1 अकारयतः 6/1 0 देहे 7/1 संन्यस्य 0 इति 0 संबन्धः 1/1 0 देहे 7/1 आस्ते III/1 इति 0 चेत् 0
[पू.] 「何もしていない人と、させていない人の身体の中で、放棄した人が(नवद्वारे पुरे (देहे) सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्य)」と繋げて、「体の中に居る(नवद्वारे पुरे (देहे) आस्ते)」と繋げない、としたら。

सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही न एव कुर्वन् न कारयन् ॥5.13॥

0; सर्वत्र 0 आत्मनः 6/1 अविक्रियत्व-अवधारणात् 5/1, आसन-क्रियायाः 6/1 0 अधिकरण-अपेक्षत्वात् 5/1, तद्-अनपेक्षत्वात् 5/1 0 संन्यासस्य 6/1
[सि.] それは違います。全てにおいて、アートマンが変化を持たないものだと強調されていることから。座って居るという行動は、場所を必要としていることから、(「体の中に居る(नवद्वारे पुरे (देहे) आस्ते)」と繋げる必要がある)。そして、放棄することは場所を必要としないことから、(सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्य)と नवद्वारे पुरे (देहे) を繋げる必要が無い)。
सम्-पूर्वः 1/1 तु 0 न्यास-शब्दः 1/1 अत्र 0 त्याग-अर्थः 1/1, 0 निक्षेप-अर्थः 1/1
सम् を前に持つ न्यास という言葉は、ここにおいては放棄という意味であり、投げるという意味ではありません。
तस्मात् 5/1 गीताशास्त्रे 7/1 आत्मज्ञानवतः 6/1 संन्यासे 7/1 एव 0 अधिकारः 1/1, 0 कर्मणि 7/1 इति 0 तत्र 0 तत्र 0 उपरिष्टात् 0 आत्मज्ञानप्रकरणे 7/1 दर्शयिष्यामः I/3
それゆえに、ギーターにおいて、自己の本質を知る人にとっては、サンニャーサにおいてのみ、資格があります。カルマにおいてではありません。このことが、後にあるアートマンの知識のトピックにおいて、要所要所で展開されます。
Free download of PDF files are available at Arsha Avinashi Foundation.